תאונות דרכים

פיצויים בגין נזקי גוף עקב תאונת דרכים

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975 מגדיר כתאונת דרכים מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה. יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על-ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי.

לצורך הענין, "נזק גוף" יכול שיהיה מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי, לרבות פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוף שהיה מחובר לגוף הנפגע בעת אירוע תאונת הדרכים.

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, הביא לרפורמה יסודית בתחום הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים בישראל. העיקרון הבסיסי של חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים הוא שהחוק הינו חוק סוציאלי שנועד להבטיח שכל נפגע בתאונת דרכים יפוצה ללא חשיבות לשאלה מי האחראי לגרימת אותה תאונה.

החריגים לעקרון הבסיסי של החוק, דהיינו מקרים בהם הנפגע לא יהיה זכאי לקבלת פיצוי למרות שנפגע בתאונת דרכים, הינם:

 1. הנפגע גרם תאונת דרכים במתכוון.
 2. נפגע תאונת דרכים נהג ברכב ללא רשות, וכן מי שנמצא ברכב ביודעו כי הנהג נוהג ללא רשות.
 3. נפגע תאונת דרכים נהג ללא רישיון נהיגה בר תוקף (חריג לכך הוא מקרה בו תוקפו של רישיון הנהיגה פג עקב אי תשלום אגרה).
 4. הנפגע הסתייע ברכב על מנת לבצע פשע.
 5. נפגע תאונת דרכים נהג ברכב ללא ביטוח חובה בר תוקף, או שהנפגע נהג ברכב כאשר ביטוח החובה לא כיסה את שימושו של נפגע תאונת דרכים ברכב.

איזה חברת ביטוח תובעים?

 • נהג הרכב וכן הנוסעים ברכב, אשר נגרמו להם נזקי גוף בגין תאונת דרכים, זכאים להגיש תביעה נגד חברת הביטוח, אשר ביטחה את אותו רכב בביטוח חובה.
 • הולך רגל אשר נפגע בתאונת דרכים זכאי להגיש תביעה לקבלת פיצויים נגד חברת הביטוח המבטחת בביטוח חובה את הרכב שפגע בו.
 • נפגע בתאונת דרכים אשר אין ביטוח חובה המכסה את השימוש ברכב שפגע בו, זכאי להגיש תביעה לקבלת פיצויים נגד "קרנית" - קרן מיוחדת שהוקמה למטרה זו.

כאשר תאונת הדרכים הינה תאונת עבודה, יש לפנות אל המוסד לביטוח לאומי על מנת לקבל את הפיצוי המגיע ממוסד זה (הואיל ואין מדובר בכפל פיצוי, מנוכים תגמולי המוסד לביטוח לאומי מהפיצוי המגיע מחברות הביטוח, גם אם לא הוגשה תביעה למוסד לביטוח לאומי). לעניין זה חשוב להתייעץ עם עו"ד בקיא בתחום על מנת למצות את הזכויות וקבלת פיצוי מלא.

ארעה תאונה - מה עושים?

כאשר אדם הנפגע בתאונת דרכים נגרמה לו פגיעה והוא חש בכאבים הדבר הראשון והמיידי שמומלץ שיעשה הוא לפנות לבית חולים ולהתלונן על הפגיעות. במקרה זה השיקול הכלכלי של עלות הטיפול הרפואי בבית החולים אינו רלבנטי מאחר שכנפגע תאונת דרכים הנך זכאי כי חברת הביטוח תישא בעלות הטיפול הרפואי בבית החולים, גם אם בדיעבד יתברר בבדיקה כי מדובר בפגיעה קלה. על הנפגע להודיע מיד עם קבלתו לחדר המיון כי הוא נפגע בתאונת דרכים ובית החולים יפנה את החשבון הטיפול הרפואי (לאחר שהנפגע יציג אישור משטרה עם פרטי החברה המבטחת) לחברת הביטוח האחראית.

בבית החולים, חשוב כי הנפגע יפרט בפרוטרוט את פגיעותיו כתוצאה מהתאונה מבלי להשמיט דבר. בהזדמנות זו, יש להדגיש כי לא רק נפגעים אשר נפגעו בצורה חמורה מאוד זכאים לפיצוי על נזקיהם. גם נפגעים אשר נפגעו בצורה קלה זכאים לפיצוי, אשר ערכו יהיה כמובן פחות בצורה משמעותית לעומת גודל הפיצוי של אדם אשר נפגע בצורה חמורה.

הפעולה הבאה אשר על הנפגע לעשות הנה לפנות לענף התנועה במשטרת ישראל הנמצא באזור מגורי הנפגע ולדווח על תאונת הדרכים. לאחר מתן הדיווח יקבל הנפגע ממשטרת ישראל טופס המהווה אישור בדבר הודעה על פגיעה בתאונת דרכים המכונה – "אישור משטרה". לאישור המשטרה חשיבות מרובה שכן על הנפגע לפנות לבית החולים ולמסור אישור זה לפקידי הקבלה, על מנת שחברת הביטוח תחויב בעלות טיפולו הרפואי של הנפגע בבית החולים. במידה והנפגע לא ימסור את אישור המשטרה, בית החולים ידרוש ממנו תשלום בעבור הטיפול הרפואי שניתן לו. בנוסף, אישור המשטרה הינו ההוכחה כי אירעה תאונת דרכים ובלעדיו עלולה חברת הביטוח לסרב לפצות את הנפגע על נזקיו.

במידת הצורך על הנפגעים להמשיך את הטיפול הרפואי בבית החולים ו/או בקופ"ח להם הם שייכים וזאת עד לגיבוש הסופי של נזקי הגוף שנגרמו להם.

למעשה, בשלב זה בוצעו כל הפעולות הנדרשות לצורך הגשת תביעה נגד חברת הביטוח וכעת ניתן כבר לפנות לעורך הדין על מנת שזה יפנה אל חברת הביטוח בדרישה לפיצוי.

רצוי וחשוב שהתביעה נגד חברת ביטוח תנוהל ע"י עו"ד. חברות ביטוח מנסות לסגור תיקי תביעה במהירות עם נפגעים אשר אינם מיוצגים ע"י עו"ד תוך תשלום סכומים נמוכים משמעותית.

בפני עו"ד עומדות שתי אפשרויות עיקריות:

 • הראשונה לסגור את התיק בפשרה ללא הגשת תביעה
 • והשניה להגיש תביעה לבית המשפט בגין נזקי הגוף שנגרמו לנפגע.

על מנת לגבות עבור הנפגע את מלוא הפיצוי לו הוא זכאי, נדרש עורך דין המומחה בתחום זה ואשר מכיר היטב את חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים על כל נפתוליו כמו גם את כל הטכניקות הנדרשות לקביעה אופטימלית של הפיצוי לו זכאי הנפגע.

מהו היקף הפיצויים?

גובה הפיצוי מורכב מפרמטרים שונים לרבות: גיל הנפגע, מינו, מקצוע הנפגע ומשכורתו, אופי הפגיעה, חומרת הפגיעה וכיו"ב. ראשי הנזק העיקריים בגינם ייפסק פיצוי בתביעה לפי חוק הפיצויים הינם:

 1. כאב וסבל (המכונה "נזק שאינו ממוני") - נקבע על פי הסכום הקבוע בתקנות, כאשר מובאים בחשבון לצורך חישובו: גובה נכותו הצמיתה (הקבועה) של הנפגע, מספר ימי האשפוז בעקבות התאונה וגילו של הנפגע. במקרה בו לא נקבעה לנפגע נכות צמיתה, בית משפט רשאי לפסוק לטובתו פיצויים עד גובה הפיצוי הנפסק למי שנכותו הינה בשיעור 10%. עבור ראש נזק זה (כאב וסבל), נקבע כי הפיצוי המכסימלי לאדם שהינו 100% נכה עומד על כ-143,000 ₪ (סכום זה נכון ליום 1.1.08 מתעדכן מעת לעת). אין חולק כי מדובר בסכום שאינו גבוה אך זהו המחיר של הרחבת כמות הזכאים לפיצוי על פי החוק והפיכתו לחוק סוציאלי.
 2. הפסדי שכר - פיצוי בגין הפסד שכר או הכנסות של הנפגע כתוצאה מהתאונה. במידה ונקבעה נכות צמיתה - יפוצה הנפגע גם בגין הפסד שכר או הכנסות בעתיד. חישוב ראש הנזק של הפסד השתכרות עומד עד לגובה של שילוש השכר הממוצע במשק, דהיינו נפגעים ששכרם עולה על שילוש השכר הממוצע במשק יצאו נפסדים מבחינת הפיצוי אותו הם יקבלו בגין הפסד השתכרות.
 3. עזרת הזולת - כאשר הנפגע זקוק לעזרת הזולת עקב פגיעתו בתאונה, על מנת להקל עליו לחזור ולתפקד כפי שתפקד טרם התאונה, עזרה שלולא התאונה לא היה נזקק לה, זכאי הנפגע לפיצוי בגין עזרה זו.
 4. החזר הוצאות שנדרש הנפגע להוציא עקב פגיעתו בתאונת הדרכים – הוצאות בגין עזרים רפואיים, הוצאות רפואיות וכו'. כל מקרה ייבחן לפי נסיבותיו.

לסיכום, חשוב מאוד לדעת כי כל מה שהוצג לעיל משקף את החוק היבש בלבד ומשמש בסיס להבנת הזכויות במקרה של פגיעה בתאונת דרכים, אולם בפועל חשוב מאוד להיוועץ בעו"ד מאחר ויכולים להיווצר פערים משמעותיים בין סכומי הפיצוי הנגזרים מהחוק לאלו הנפסקים בפועל וזאת לאור הניסיון ושיקולי הסיכונים והסיכויים של כל תיק.

כך לדוגמא: יכול ויוצר מצב שנפגע ללא אחוזי נכות יקבל פיצוי הגבוה משמעותית מהמקסימום הקבוע בחוק וזאת מכוח קנית הסיכון של אחד מהצדדים (חברת הביטוח ו/או הנפגע).

נכות

כיצד נקבעים אחוזי נכות?

במקרה של תביעת פיצויים בגין נזקי גוף עקב תאונת דרכים אחוזי נכות נקבעים ע"י מומחה רפואי שמונה ע"י בית המשפט. במקרים שהצדדים מחליטים לנהל מו"מ לצרכי פשרה מחוץ לכותלי בימ"ש, ממנים מומחה רפואי המקובל על שני הצדדים (התובע וחברת הביטוח) ושחוות דעתו תחייב את הצדדים. במידה ולאחר מכן אין מגיעים הצדדים להסכמה על גובה הפיצויים ניתן יהיה לפנות לבימ"ש ואז חוות דעת של המומחה הרפואי תחייב את הצדדים גם בבית המשפט.

כיצד נקבעים אחוזי נכות בתאונת הדרכים שהינה גם תאונת עבודה

קביעת אחוזי הנכות של נפגע תאונת דרכים קובעת את גורלו של הנפגע ככל שהדברים אמורים לענין הפיצוי הכספי שיקבל כתוצאה מהתאונה.

כאשר אדם נפגע בתאונת דרכים שהינה גם תאונת עבודה בהגדרה, קיימות בפניו שתי אפשרויות לצורך קביעת אחוזי נכותו כתוצאה מהתאונה:

 • האפשרות הראשונה – לעמוד בפני ועדה רפואית של המוסד לבטוח לאומי אשר תבדוק ללא כל עלות כספית את הנפגע ותקבע את שיעור נכותו כתוצאה מהתאונה. במקרה זה תחייב קביעת הועדה הרפואית של המוסד לבטוח לאומי לא רק את הנפגע עצמו אלא גם את בתי המשפט וחברות הביטוח בעת הגשת התביעה לפיצוי

  אפשרות זאת יכולה להיות לעיתים בעייתית לנפגע ולא תמיד מומלצת מאחר והנפגע תלוי בממצאי המוסד לביטוח לאומי שהינו המוסד שאמור לבדוק את הנפגע ועל סמך ממצאיו עצמו, ליתן פיצוי לנפגע.

 • האפשרות השניה – לבקש מינוי מומחה רפואי של בית המשפט אשר יבדוק את הנפגע ויקבע את נכותו וזאת בטרם פניה לועדה רפואית של המוסד לבטוח לאומי. במקרה זה חוות דעתו של המומחה הרפואי תהיה זאת שתחייב את כל הצדדים.

  אפשרות זאת עשויה להיות עדיפה על האפשרות הראשונה אם כי במקרה זה תעלה השאלה מי יממן את עלות חוות הדעת הרפואית, חברת הביטוח או הנפגע.

  מאחר ויתכנו פערים משמעותיים בין ממצאי הועדה הרפואית של המוסד לבטוח לאומי לבין המומחים הרפואיים של בית המשפט, ממצאים אשר אף יכולים לחרוץ את גורל התביעה, מומלץ להיוועץ עם עו"ד הבקיא בתחום על מנת שיוכל לייעץ לנפגע לענין הדרך המתאימה והראויה לניהול תיקו וזאת כדי למקסם את הפיצוי הכספי הניתן לקבל בגין הפגיעה.

להערכה חינם של סיכויי תביעתך וסכום הפיצוי אותו ניתן לתבוע ו/או לתיאום פגישת ייעוץ בחינם,

לחץ/י כאן

לתיאום מפגש ללא התחייבות

התקשרו 03-6958602

או השאירו פרטים ונחזור אליך:

 1. *שדה חובה

חשוב לדעת

לתביעות נזקי גוף על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ישנה תקופת התיישנות של 7 שנים מיום התאונה (ולקטין 7 שנים מיום הגיעו לגיל 18) ולכן יש להגיש התביעה בטרם מועד סיום ההתיישנות.

שכר טרחת עו"ד בתביעות לפי חוק הפיצויים נקבע על פי החוק וכללי לשכת עורכי הדין ומשולם באחוזים מסכום הפיצוי לפי הפירוט כדלקמן:

 • במקרה של פשרה טרם הגשת תביעה לבית המשפט – 8% בתוספת מע"מ כחוק.
 • במקרה של פשרה לאחר שכבר הוגשה תביעה לבית המשפט – 11% בתוספת מע"מ כחוק.
 • במקרה שניתן פסק דין לאחר שהוגשה תביעה לבית המשפט – 13% בתוספת מע"מ כחוק.
 • הוצאות שונות כגון אגרות, נסיעות, צילומים, איסוף ואיתור מסמכים וכו' משולמים על ידי הלקוח.

ייש להיוועץ עם עו"ד מומחה בתחום הנזיקין ולהיות מיוצג על ידו בטרם הגשת תביעה.

להערכה חינם של סיכויי תביעתך וסכום הפיצוי אותו ניתן לתבוע ו/או לתיאום פגישת ייעוץ בחינם,

לחץ/י כאן


הערה:

תוכן המאמרים נועד לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי. המידע המופיע במאמרים דלעיל אינו כולל ולא יחשב ככולל יעוץ משפטי ו/או כל יעוץ אחר. המאמר כולל מידע כללי בלבד, שיתכן שאינו משקף התפתחויות משפטיות מעודכנות. העברה ו/או קבלה של מידע ממשרד עורך דין ערן קונפינו דרך אתר זה אינם יוצרים כל מערכת יחסים של עורך דין-לקוח בין המעביר לבין מקבל המידע כאמור.

לתיאום מפגש ללא התחייבות

התקשרו 03-6958602

או השאירו פרטים ונחזור אליך:
 1. *שדה חובה